การดูแลดวงตาและสายตาด้วยตนเอง

- บริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสมทุกวัน เพื่อลดโอกาสเกิดโรคอ้วน เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเส้นเลือด 

เพราะโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคของดวงตา เช่น จอตาเสื่อม โรคเลือดออกในจอตา

-เพิ่มการบริโภคผักและผลไม้ เพื่อให้ได้วิตามินและเกลือแร่ที่บำรุงเซลล์ลูกตา โดยเฉพาะเซลล์ของแก้วตาและจอตา

-ไม่สูบบุหรี่ เพราะควันบุหรี่ทำลาเซลล์แก้วตา และเซลล์ของจอตา 

-ไม่ดื่มสุรา เพราะเป็นสาเหตุให้ขาดสารอาหาร และเป็นสาเหตุให้เกิดโรคของดวงตาได้ เช่น การขาดวิตามินเอ เป็นต้น

-ดิ่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว เมื่อไม่มีโรคที่ต้องจำกัดน้ำดื่มเพื่อให้เนื้อเยือต่างๆชุ่มชื้น รวมทั้งเนื้อเยื่อของลูกตา ลดโอกาสการเกิดลูกตาแห้ง

-เลือกว่ายน้ำ/เล่นน้ำเฉพาะสระน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาด 

-พยายามอย่าขยี้ตา เพราะจะก่ออันตรายต่อเยื่อตาและกระจกตาได้ และอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อ

-เมื่อต้องออกแดดหรือทำงานกลางแดด ควรใส่แว่นตากันแดดที่มีคุณภาพได้อย่างน้อยร้อยละ90 เพราะยูวีในแสงแดดทำลายเซลล์แก้วตาเป็นสาเหตุโรคต้อกระจกและอาจทำลายเซลล์จอตา

-เมื่อทำงานที่เกี่ยวข้องสารเคมีต่างๆ กรด ด่าง สิ่งสกปรกต่างๆ ซึ่งอาจกระเด็นเข้าตา หรือแสงจ้าง ควรใส่แว่นชนิดป้องกันเสมอ

-กะพริบตาบ่อยๆ เพราะการกะพริบตาช่วยกระตุ้นต่อมน้ำตาทุกชนิดให้สร้างน้ำตาเพื่อหล่อเลี้ยงเยื่อตาและกระจกตา

-เมื่อรู้สึกตาแห้ง คันตา เคืองตา ตาพร่า บ่อยๆ ควรยอดตาด้วยน้ำตาเทียม และปรึกษาแพทย์หรือเภสัชก่อนการเลือกซื้อน้ำตาเทียมเสมอ

โรคตาหลายโรคเป็นโรคทางพันธุกรรม เช่น โรคต้อหิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดโอกาสเกิดความรุนแรงของโรค โดยการพบจักษุแพทย์ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ

ขอบคุณ ศาสตารจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ 

Visitors: 60,762