บทความโรคกล้ามเนื้อหัวใจ

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือหัวใจอักเสบ (Myocarditis หรืออีกชื่อ คือ Inflammatory cardiomyopathy) คือ โรคที่เกิดจากมีการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อส่วนสำ คัญของหัวใจที่ทำหน้าที่บีบตัวเพื่อการสูบฉีดโลหิต/เลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายรวมทั้งของหัวใจเอง ดังนั้นเมื่อเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ อาการสำคัญของผู้ป่วย คือ อาการหายใจลำบากจากเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆขาดเลือด ร่วมกับการมีหัวใจเต้นผิดปกติซึ่งบ่อย ครั้งเป็นการเต้นผิดจังหวะ (หัวใจเต้นผิดจังหวะ)

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จัดเป็นโรครุนแรง เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ เป็นโรคพบได้ในทุกวัย ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ แต่พบได้สูงกว่าในช่วงอายุที่เป็นผู้ใหญ่วัย 40-50 ปี ผู้ หญิงและผู้ชายมีโอกาสเกิดได้เท่าๆกัน ทั้งนี้สถิติเกิดโรคที่แน่นอนยังไม่ทราบเนื่องจากผู้ป่วยหลายคนอาจไม่ได้มาพบแพทย์ นอกจากนั้นการวินิจฉัยโรคให้ได้แน่นอน ต้องใช้การตัดชิ้นเนื้อจากกล้ามเนื้อหัวใจ (เพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา) ซึ่งเป็นการตรวจที่ใช้เทคโนโลยีสูง ยุ่งยาก มีอันตราย และต้องตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ อย่างไรก็ตาม ในสหรัฐอเมริกามีราย งานพบโรคนี้ได้ประมาณ 1-10 รายต่อประชากร 100,000 คน

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเกิดได้อย่างไร? มีสาเหตุจากอะไร?

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ อาจเกิด

สาเหตุของการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ได้แก่

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมีอาการอย่างไร?

ไม่มีอาการเฉพาะของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพของโรคไม่มาก ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการผิดปกติและแพทย์มักไม่สามารถตรวจพบโรคได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อกล้าม เนื้อหัวใจมีพยาธิสภาพมากขึ้น อาการที่อาจพบได้ คือ

แพทย์วินิจฉัยกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้จาก ประวัติอาการ ประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาทั้งในอดีตและในปัจจุบัน ประวัติการใช้ยาต่างๆ การตรวจร่างกาย การตรวจเลือดดูค่า ซีบีซี (CBC) ค่าสารภูมิต้านทานโรคต่างๆที่แพทย์สงสัย (เช่น ในการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี) สารที่เกิดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อต่างๆรวมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจ (เช่น สาร C-reactive protein และสาร Troponin) การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจภาพปอดและหัวใจด้วยเอกซเรย์ การตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ การตรวจภาพหัวใจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเอมอาร์ไอ และในบางครั้ง ต้องใส่สายสวนหัวใจเพื่อการตัดชิ้นเนื้อจากกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา ทั้งนี้การตรวจต่างๆจะขึ้นกับอาการผิดปกติต่างๆที่แพทย์ได้ตรวจพบและดุลพินิจของแพทย์

รักษากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอย่างไร?

แนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ คือ การรักษาสาเหตุ การป้องกันและรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว และการรักษาประคับประคองตามอาการ

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบรุนแรงไหม? มีผลข้างเคียงอย่างไร?

ความรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ขึ้นกับสาเหตุ ถ้าสาเหตุไม่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพหรือการบาดเจ็บหรือการตายของกล้ามเนื้อหัวใจมาก กล่าวคือในผู้ป่วยที่มีอาการน้อย มักรักษาควบคุมโรคได้สูง แต่ถ้าผู้ป่วยเริ่มมาพบแพทย์โดยมีอาการมาก โดยเฉพาะมาพบแพทย์ด้วยภา วะหัวใจล้มเหลว อัตราเสียชีวิตจะประมาณ 56% ในระยะเวลา 4 ปี

ผลข้างเคียงที่อันตรายของโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ คือ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดสมองที่มีสาเหตุจากภาวะหัวใจล้มเหลว และภาวะหัวใจล้มเหลว

ดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร?

การดูแลตนเองที่สำคัญคือ เมื่อมีอาการผิดปกติต่างๆ โดยเฉพาะอาการที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ อาการ เมื่อดูแลตนเองแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรืออาการเลวลง ควรรีบพบแพทย์เสมอ

เมื่อทราบว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ การดูแลตนเองที่สำคัญ ได้แก่

ป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอย่างไร?

การป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ คือการป้องกันสาเหตุต่างๆ (ดังได้กล่าวแล้วในหัว ข้อ สาเหตุ) ที่ป้องกันได้ ซึ่งที่สำคัญที่สุด คือการป้องกันการติดเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โดย

ขอขอบคุณ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
วว.รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์

Visitors: 60,762